гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comDOCUMENTS

- "ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ - ББАПБ, КСБ И ББКП".

- "СТАНОВИЩА, БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ ОТ ББАПБ по Закона за движението по пътищата, Закона за пътните превозни средства и Закона за водачите на пътни превозни средства, публикувани за обществено обсъждане на 20 април 2018 г.".

- "Меморандум за сътрудничество и партньорство".

- "Отговор от АПИ относно писмо: Мерки за повишаване на безопасността на движението на АМ “Хемус“ в участъка с 4 тунела и 9 виадукта при преминаването на Стара планина ".

- "Отговор от МРРБ относно: Противоречие между инструкция за вертикално планиране и някой нормативни актове на МРРБ".

- "Писмо - относно: Предложение за промени в ЗДвП".

- "Писмо до МРРБ относно: Включване в изменение на наредба №1 от 2000 год. за норми за проектиране на пътища на т.нар. път2+1".

- "Писмо относно приемнето на Визия Нула за България".

- "Отговор от МРРБ относно приемнето на Визия Нула за България".

- "Отговор от МТИТС относно приемнето на Визия Нула за България".

- "Отговор от МВР относно приемнето на Визия Нула за България ".

- "Писмо относно: Мерки за повишаване на безопасността на движението на АМ “Хемус“ в участъка с 4 тунела и 9 виадукта при преминаването на Стара планина ".

- "Отговор на МВР относно: Мерки за повишаване на безопасността на движението на АМ “Хемус“ ".

- "Предложение за ITS относно безопасността на движението на АМ “Хемус“ ".

- "ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ на участиците в международна конференция на тема „ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА.ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ".

- "Декларация: За безопсност на движението по пътищата на децата".

- "Писмо до Министерски съвет относно обезопасяване на опасните места по автомагистралите и първокласните пътища".

- "Отговор на Министерски съвет относно обезопасяване на опасните места по автомагистралите и първокласните пътища".

- "Писмо-предложение за изменение на нормативната база касаеща кражбата на пътни знаци".

- "Писмо-предложение за изменение на нормативната уредба относно неподвижните препятствия в крайпътното пространство".

- "Писмо-предложение за приемане на Наредба за ограничителните системи за пътища".

- "Писмо-отговор от Министерството на регионалното развитие, във връзка с входирано предложение от ББАПБ за актуализация на изискванията на подзаконовите нормативни актове за проектиране на пътища в областта на пътната безопасност".

"Писмо-отговор от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщанията, във връзка с предложението, което входирахме от браншовите организации, относно допълнително финансиране на АПИ".

- "Меморандум за сътрудничество и партньорство".

- "Писмо-предложение на браншовите организции от пътния сектор за допълнително финансиране на Агенция "Пътна инфраструктура".

- "Писмо-предложение за изменение на Закона за движение по пътищата /ЗДвП/".

- "Писмо-предложение до Агенция "Пътна инфраструктура" за актуализация на "Техническата спецификация -2009".

- "Писмо до Министерството на регионалното развитие относно актуализация на изискванията на подзаконовите нормативни актове за проектиране на пътища в областта на пътната безопасност".

- "Писмо-отговор от Министерството на инвестиционното проектиране относно писмо на ББАПБ във връзка с актуализация на изискванията на подзаконовите нормативни актове за проектиране на пътища в областта на пътната безопасност".

- "Писмо до Агенция "Пътна инфраструктура" относно проектна документация за хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи".

- "Писмо от Секция: Отдитори по Пътна Безопасност до АПИ - Относно: ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на етап "преди въвеждане в експлоатация" и на етап "начална експлоатация" на проекти финансирани по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013г" (с 5(пет) обособени позиции)".

- "Писмо до АПИ с предложение да се извърши инспекция от независими одитори на бензиностанциите по АМ, по отношение на предпазните огради".

- "Писмо-предложение до АПИ за сформиране на постоянен Консултативен експертен съвет по безопасна пътна инфраструктура към АПИ".

- "Писмо до АПИ за включване на представители на ББАПБ в Технико-експертния съвет на АПИ".

- Писмо от Министерски съвет относно кръгла маса на тема "АМ Тракия - първата българска магистрала еталон за пътна безопасност".

- "Заключеният от кръгла маса на тема АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ” – ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА МАГИСТРАЛА ЕТАЛОН ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ".

- Писмо - представяне до г-н Ивайло Московски - Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

- Писмо до МРРБ относно актуализация на изискванията на подзаконовите нормативни актове за проектиране на пътища в областта на пътната безопасност.

- Административна инструкция за повишаване отговорността относно спазването на изискванията и разпоредбите на безопасно движение по пътищата.

- Отговор на МРРБ относно: Актуализация на изискванията на подзаконовите нормативни актове за проектиране на пътища в областта на пътната безопаясност.

- Отговор от ДНСК относно прилагането на БДС EN 1317-5.

- Писмо до ДОККПБДП, МРРБ и АПИ относно проведената кръгла маса на тема: Одитите по Републиканската пътна мрежа - важен фактор за безопасността на движението.

- Протокол от проведена кръгла маса Одитите по Републиканската пътна мрежа - важен фактор за безопасността на движението.

- Списък на присъстващите на кръгла маса Одитите по Републиканската пътна мрежа – важен фактор за безопасността на движението.

- Писмо до МРРБ с изх. 44 от 18.04.2011г. относно ТРП.

- Отговор на МРРБ на писмо с изх. 44 от 18.04.2011г. относно ТРП.

- Споразумение за партньорство между Министерството на образованието, младежта и науката и Сдружение "Българска браншова Асоцияция Пътна Безопасност".

- Прилагането на БДС EN 1317-5:2007+А1:2009 „Ограничителни системи за пътища. Част 5: Изисквания към продуктите и оценка на съответствието на ограничителни системи за пътни превозни средства”.

- Стандарти, наредби и технически спецификации използвани при вертикалната сигнализация.

- Стандарти, наредби и технически спецификации използвани при пътната маркировка.

- Интервю за в-к Строителство градът.

- Високата пътна безопасност гарантира живота.

- Писмо до Проф. Трифонов.

- ГОДИШЕН КАЛЕНДАР ЗА 2011г.

- Договор за дарение със Столична Община за производство, доставка и монтаж на средства за безопасност на движението в района на детски заведения на територията на гр. София.

- Свидетелство за дарение от СОУ „Н. Геров” гр. София.

- Договор за дарение с АПИ за пътен участък от път I-5 Русе-Бяла-Велико Търново.

- Договор за дарение с Община Пловдив за изграждане на площадка за обучение на деца по пътна безопасност.

- Договор за дарение с АПИ за пътен участък между гр. Созопол и гр. Приморско.

- Писмо до МРРБ и КИИП относно проектантската компетентност за изготвяне на различни части от инвестиционни проекти.

- Писмо до МРРБ относно БДС EN 1317.

- Отговор на МРРБ относно БДС EN 1317.

- Писмо до АПИ относно обезопасяване на пистите за аварино кацане.

- Писмо до МРРБ, АПИ, ДНСК относно ограничителните пътни системи на АМ "Тракия".

- Писмо до ДОККПБДП, МРРБ и АПИ относно класа на задържане на ограничителните системи на АМ "Тракия".

- Отговор на АПИ относно класа на задържане на ограничителните системи на АМ "Тракия".

- Отговор на ЦИПТНЕНС относно класа на задържане на ограничителни системи на АМ "Тракия".

- Писмо на АПИ относно техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътища.

- Допълнение към писмо на АПИ относно техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътища.

- Становище на ББАПБ относно обезопасяването на кръговото кръстовище до моста в гр.Бяла.

- Искане за разяснение относно процедура за АМ "Тракия"(1).

- Отговор на АПИ относно процедура за АМ "Тракия"(1).

- Искане за разяснение относно процедура за АМ "Тракия"(2).

- Отговор на АПИ относно процедура за АМ "Тракия"(2).

- Писмо до Столична община относно дарение за обезопасяване на пътни участаци около детски градини.