гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comEvents

International Road Safety & Inovation Forum

“ Leveraging New Tehnologies &

Good Practices From Europe and Beyond”.

Hotel Marinela, Sofia, Bulgaria
15 May 2019 г.

Program


„A Decade of Action for Road Safety: What have we learned?“ - John Dawson,  Founding Chairman, EuroRAP


„New technologies and good European and world practices“- Georgi Terziiski, Chairman of the Board, „Road Infrastructure Agency"


"Revision of the EU Directive on Road Infrastructure Safety Management (RISM)" -  Philipp Troppmann, European Commission


„Adoption and implementation of 2008/96 / EC in Bulgaria“ - Rossitsa Spassova, member, Bulgarian Branch Association "Road Safety"


„Mainstreaming Road Safety With GIS“- Ian Koeppel, ESRI Europe Mainstreaming


„New directions for data-driven road safety“ – Richard Lax, Kapsch TraffiCom


"Innovative approaches and models for electronic tolling in Bulgaria- Oleg Asenov,Head of “Information Systems and Infrastructure Management”, Agency „Road Infrastructure“


"Safe speed management & enforcement "Philip Wijers, Chair, IRF Committee on Enforcement


„What RADAR means for Bulgaria and Bulgarian Engineers.“– Olivera Djordjevic, EIRA-EuroRAP, Project Director, RADAR


„Evaluating the impacts of road safety treatments“– Hatem Chahbani, Senior Transport Specialist, the World Bank


“Road safety at the heart of investment - the EiB hub” – Per Mathiasen, Senior Transport Engineer, European Investment Bank


“Star Rating the Spanish national, network” – Lluis Puerto, RACC


“Star Rating of designs - – „“try before you buy (and buiLd)"“” – James Bradford, Gtobat Product Director, EuroRAP


““SLAIN” – Saving Lives Assessing and Improving TEN-T Road Network Safety” – Stelios Efstathiadis, Transportation Soiutions


UK’s Safer Road Programme – update – John Dawson, EuroRAP

Международен форум по пътна безопасност и иновации

“ Нови технологии и добри европейски практики”.

Хотел Маринела, гр. София
15 май 2019 г.

Програма


„Десетилетие в действия за пътната безопасност: Какво сме научили? “ - Джон Доусън,  Учредител и председател на EuroRAP


„Нови технологии и добри еврепейски и световни практики“- Георги Терзийски, Председател на управителния съвет, Агенция „Пътна Инфраструктура"


"Инфраструктурна Директива 2008/96 /ЕО, възможности след преосмисляне и преразглеждане" -  Филип Тропмън, Европейска Комисия


„Приемане и прилагане на 2008/96 / EC в България“ - инж.Росица Спасова, член на ББАПБ в секция „Одитори по пътна безопасност“


„ГИС за пътна безопасност “- Ян Капъл, ESRI Транспорт Европа


„Пътна безопасност основаваща се на данни“ – Ричърд Лакс, Kapsch TraffiCom


"Иновативни подходи и модели за електронно пътно таксуване в България- Олег Асенов, Началник на отдел “Управление на информационните системи и инфраструктура”, Агенция „Пътна Инфраструктура“


"Безопасно управление на скоростта и прилагане"Филип Уейджарс, Председател, IRF Комитет по прилагане“


„Какво означава RADAR за България и българските инженери.“– Оливера Джорджевич, EIRA-EuroRAP, Директор на проект, RADAR


„Оценка на влиянието на дейности по подобряването на пътната безопасност“– Хатем Шабани, Старши транспортен специалист , Световна банка


“Пътна безопасност и иновации в центъра на ивестициите -EiB център” – Пер Матиасен, Старши транспортен инженер, Европейска инвестиционна банка


“Звездно оценяване на испанската национална мрежа” – Луис Пуерто, RACC


“Звездна оценка на дизайн – „опитай преди да купиш (и построиш)“” – Джеймс Брадфърд, Глобален продуктов директор, EuroRAP


““SLAIN” – спасяване на живот чрез удължаване на срока на действие на Директива 2008/96 / ЕО в Хърватия, Гърция, Италия и Испания” – Стелиос Ефстахиадис, Транспортни решения


“Програма за по-безопасни пътища в Обединеното Кралство – актуализация” – Джон Доусън  „Учредител и председател на EuroRAP

Пета годишна Конференция

на тема: “ Безопасна инфраструктира”.

СПА Хотел Хисар, гр. Хисаря
18-19 април 2019 г.

Програма


„Насоки за развитие на безопасността на движението в Република България“; „Мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г, съгласно решение №16 на Министерски Съвет от 17 януари 2019г.“ - Малина Крумова, председател на Държавна агенция  „Безопасност на движението по пътищата“


„Интегриран подход „Визия нула“ за висока безопасност по пътищата“- инж. Алекси Кесяков, ДОККПБДП


Писмо ОТНОСНО: Изпълнение на точка 3.7 от Решение № 16 от 17.01.2019 г. на Министерския съвет за одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г -  инж. Петко Табаков – почетен член на ББАПБ


„Подобряване на контролната дейност и координацията между институциите за по-висока безопасност по пътищата“ - комисар Росен Рапчев, началник отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“


„Мерки касаещи пътната инфраструктура, съгласно Решение №16/ 17.01.2019г на Министерски съвет.“- инж. Иван Табаков, Директор на дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“


„Приемане и прилагане на 2008/96 / EC в България“ – инж.Росица Спасова, член на ББАПБ в секция „Одитори по пътна безопасност“


"Генерални планове за организация на движението в населените места. Инструмент за оценка на фактическото състояние и набелязване на краткосрочни и дългосрочни мерки за повишаване на безопасността на движението"- инж. Ивайло Табаков, член на КС на ББАПБ


"Проект RADAR"инж.Росица Спасова, член на ББАПБ в секция „Одитори по пътна безопасност“


„Пропуски и грешки при изпълнение на ограничителни пътни системи за пътища по Републиканската пътна инфраструктура“– инж. Николай Стоянов, Институт по пътища и мостове


“Надлъжни шумни пътни маркировки” – инж. Дафинка Пангарова, Институт по пътища и мостове

Конференция

на тема: “ “Нови възможности за възстановка на инциденти”.

Хотел Форум, гр. София
22 ноември 2018 г.

Програма


Проект RADAR - “Нова политика за пътната безопасност: “Визия Нула”” - Алекси Кесяков, ДОККПБДП


Белгийски опит в пътната безопасност: Към по-безопасно общество - M. Tant, VIAS


Белгийски опит за анализиране на измами и обучения - J. Gerassimos, белгийски инспектор


3D технологиите на FARO за сканиране на място - K. Wojciechowski, FARO


Технология за извличане на данни от катастрофи с цел извършване на възстановки и разкриване на измами - JP. Peters, EUDARTS


Нови решения за Възстановка на инциденти и примери - - J. Marra, AcciretechСЕМИНАР

на тема: “Проект RADAR - оценка и мерки за намаляване на риска по пътищата по критерии “Пътна безопасност”. Визия за по-добра безопасност..

гр. Правец, РИУ Правец Спа Резорт
16ти - 17ти Октомври 2018год.

Програма


Проект RADAR - “Оценка на риска по пътищата в Дунавския регион” - д-р Николай Иванов, ББАПБ


Одити и инспекции по пътна безопасност за по-безопасна инфраструктура.Значимост на инспекциите за пътната безопасност по националната републиканска и общинска пътна мрежа - инж. Росица Спасова, Одитор по Пътна Безопасност


Българска браншова асоцияция “Пътна безопасност” с “Визия Нула” за България - инж. Алекси Кесяков, ДОККПБДП


Инвестиционни планове за по-сигурни пътища в България - пилотни действия към проект RADAR - Димитър Петков, ББАПБ


Информация за пътнотранспортните произшествия за периода от 1 януари до 30 септември 2018 г. - Коминар Росен Рапчев, началник отдел “Пътна полиция” към Главна дирекция “Национална полиция”


Основен елемент на пасивната пътна безопасност - ограничителни системи за пътища - д-р Николай Иванов, ББАПБ


Малко повече за пасивната пътна безопасност - пътна маркировка - Николай Васков, ББАПБ


Система за управление и регулиране на пътния трафик - Георги Тодоров, ББАПБ


Интегрирана информационна система за анализ, планиране и контрол (ИИСАПК)- инж. Калин Калчев, ББАПБ

ДИСКУСИОННА МАСА

на тема: “ОДИТИ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ: ИНСПЕКЦИИ” .

х-л Централ Форум, гр. София
7 юни 2018 година

Програма

Резюме от провелата се дискусионна маса на тема: “ОДИТИ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ: ИНСПЕКЦИИ"Четвърта годишна конференция

на тема: "Безопасна пътна инфраструктура".

гр. Хисаря, СПА Хотел Хисар
19-20 Април, 2018 год.

Програма

Информация относно резултатите от извършените проверки на законността на пешеходните пътеки – Наредба № 2 - инж. Михаил Рашков, Директор „ППИ“ към АПИ

Инспекции по пътна безопаност на пътни знаци и пътна маркировка. Резултати и тенденции - инж. Дафинка Пангарова, Институт по пътища и мостове 

Избор на ОСП взависимост от степента на опасност  инж. Николай Стоянов, Институт по пътища и мостове

Системи и технологии за саниране и защита на стоманобетонни конструкции в пътната инфраструктура -  д-р инж.Константин Ненов, Адинг България

Дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа „  - инж. Светослав Глосов, АПИ

Иновации в сферата на управлението на трафика чрез светлинни сигнали /светофарни уредби/ - инжДимитър Петров, Столична Община

Анализ на пътнотранспортните произшествия и съвременни технологии в контролната дейност, осъществявана от „Пътна полиция“ - инспектор Мария Битева, Пъта полиция , ГДНП

Информационна и образователна кампания за намаляване на броя на ранените и жертвите по пътищата в Република България - Христо Михалеовски, РОТАРИ Клуб София

Интерактивно представяне на АСО инфраструктурни решения за пътна безопасност Венелин Кирилов, АСО

Преглед и коментари относно Проект на Наредба за норми за проектиране на пътища проф. д-р инж. Румен Миланов, УАСГ

Прогноза на евентуалният брой ПТП в градска среда на база косвени показатели за безопасност - инж. Иван Кацаров

Практически приложения на мобилна система за лидарно заснемане за подобряване на пътната безопасност - инж. Иван Колелиев

Предложения -  за изменение и допълнение на Наредба 18 за  сигнализация на пътищата с пътни знаци и Наредба 2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка и някои проблеми с (не)прилагането им 

инж. Г. Атанасов, одитор пътна безопасностМеждународна конференция

на тема: "Пътна безпоасност: Нови технологии и добри световни и европейски практики".

гр. София, хотел Маринала, зала: София 1+2
27 Март, 2018 год.

Програма

Инвестиции в пътната безопасност: Визия „Нула“ - инж. Алекси Кесяков, секретар на ДОККПБДП

Пътната безопасност – приоритет в новия модел на финансиране на пътищата инж. Веселин Давидов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ 

Въздействието на системата за ТОЛ такси върху безопасността на движението по пътищата - Tom Antonissen, IRF

Анализ на пътнотранспортните произшествия и съвременни технологии в контролната дейност, осъществявана от „Пътна полиция“ -  комисар Бойко Рановски, МВР

Методи и техники за възстановка на ПТП - Joseph Marra, GD Tech

ГИС за пътната безопасност - Nassime Azadeh, Immergis 

Бъдещето в инспекциите на мостови съоръжения  - Tobias N. Rosenberg, PTC Technology Ltd.

Оценка на риска на безопасността на пътищата  - Olivera Djordjevic, EURORAP

ИТС за безопасни и умни градове - Dr. William Sowell, IRF

Управление на скоростта - Philip Wijers, SensysGasto

Важността на пътната маркировка за автономните превозни средства - Harald Mosböck, Swarco

Елементи за начало и край съгласно ENV 1317-4; Буфери срещу удар съгласно БДС EN 1317-3; Атенюатори за камиони - Phil Bigley, Trinity

Елементи за мотоциклетисти - Marten Hiekmann, PASS+CO DE

Подвижни системи за достъп при бедствия и аварии - Herwin Weelink,  Jansen Venneboer

„Щадящи“ стълбове съгласно БДС EN 12767 - Carolien Willems, Safety Product

Смесени ограничителни системи от стомана и дърво - Eric Rousseau, Tertu Семинар

на тема „КЪМ ВИЗИЯ НУЛА ЖЕРТВИ ОТ ПТП“ “

гр. Правец, РИУ Правец Спа Резорт
25ти - 26ти Октомври 2017год.

Програма

Оказване на първа помощ на пострадал. Теория и практика. - д-р Марин Маринов, директор Спешна помощ гр. Плевен

Пътнотранспортна обстановка. Жертви и пострадали от ПТП през 2017г. Контролна дейност - нови методи и средства. -  комисар Бойко Рановски, МВР

Интегриран подход за решаване проблемите на безопасността на движението. Положителни европейски и световни практики. -  инж. Алекси Кесяков, ДОККПБДП

Директива за управление безопасността на пътната инфраструктура. Одит и инспекция по пътна безопасност. -  проф. д-р инж. Румен Миланов, УАСГ

Видео представяне на генерален спонсор.- АСО България

Новости в областта на пътната безопасност – елементи за пасивна пътна безопасност.д-р Николай Иванов, ББАПБ

Пътни знаци и пътна маркировка. Новости, проблеми и решения. -  инж. Петко Табаков, ББАПБ

Управление на автомобил при критични ситуации. Спирачен път. Теория и практика. - Павел Жеков, Академия за майсторско шофиране

Демонстрация на измерване на скорост с подвижна стационарна камера на пътя.Семинар

на тема „Интелигентни транспортни системи“

гр. София, Университет по архитектура, строителство и геодезия
26 Септември 2017год.

Програма

Интелигентни транспортни системи в България. - Стефан Малиновски (Телелинк ЕАД)

Директива 2004/54/ЕС и Наредба № РД-02-20-2 за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели - Младен Заманов (Телелинк ЕАД)

Интелигентни транспортни системи в тунелите – примери от ЕС - Sebastian Fuchs

Чешкият опит с поддържащи технологии за магистрали и тунели - Libor Susil

Трета годишна конференция

"БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2017

хотел СПА Хотел Хисар, гр. Хисаря
20ти-21ви Април.

Програма

Пътнотранспортна обстановка. Жертви и пострадали от ПТП през 2016г. - комисар Бойко Рановски, МВР

Изпълнени инфраструктурни обекти през 2016г. Цели и приоритети за пътната безопасност през 2017г. - инж. Пирин Пенчев, АПИ

Доклад към презентацията - инж. Пирин Пенчев, АПИ

Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението - 2011-2020г. проблеми и решения - инж. Алекси Кесяков, ДОККПБДП

ITS в пътната безопасностМ. Заманов

Инспекции по пътна безопасност –неоспорим метод за повишаване сигурността на пътя. Категоризация на пътищата по метода EuroRAP - проф. д-р инж. Румен Миланов

PDS.BG—PROJECTS DATABASE SYSTEM интегрираната база данни за актуалните сградни и инфраструкторни проекти в БългарияН. Македонска

Финансово оправдано ли е ежегодното изкърпването на пътищата по републиканската и общинска пътна мрежа? - инж. Живко Недев, ББК „Пътища“

За някои пропоски в съществуващата сигнализация с пътни знациинж. Петко Табаков одитор по пътна безопасност при ББАПБ

Обръщаме ли достатъчно внимание на пасивната безопасност? 

 Камен Кичев - ПСТ Груп ЕАД

инж. Николай Николов - Виалукс България ЕООД

н.с. инж. Николай Стоянов -ИПМ

   

  

УЪРКШОП НА ТЕМА

"Софтуер за оценяване на пътища ViDA - Методология на iRAP и EuroRAP"

гр. Девин, България
10ти - 11ти Ноември, 2016г.

Програма

Софтуер за оценяване на пътища ViDA - Методология на iRAP и EuroRAP

Лектори:

- Olivera Djordjevic – Програмен директор на RADAR за стратегическите проекти на EuroRAP и iRAP

- Liljana Çela - Менидрър информационни ресурси и координатор на работната група по пътна безопасност към Обсерватория по транспорт за Югоизточна Европа (SEETO)

- Steve Lawson - Регионален директор, EuroRAP и iRAP

- Nikola Galovic – Директор на отдел Пътна безопасност, AMSS - „Център за моторни превозни средства", Белград

 

Конференция

"БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА ЗА РУМЪНИЯ"

гр. Букурещ, Румъния
7ми Октомври, 2016г.

Програма

Нормативна уредба и практики за одити по пътна безопасност на пътищата в България - инж. Иван Табаков, Одитор по пътна безопасност към ББА „Пътна безопасност“

 

IRF Сертифициращ-Семинар на тема:

"ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗОПАСТНИ ПЪТИЩА"

ШЕРАТОН СОФИЯ Хотел БАЛКАН, гр. София
 10ти Юни, 2016г.

Програма

Проектиране на Безопастни пътища - инж. Илиана Захариева , Член на УС на Агенция "Пътна Инфраструктура"

Какво означвава "безопасна система" за пътните специалисти - Mike Dreznes, vice-president IRF

Състояние на пътната безопасност в България - инж. Алекси Кесяков, ДОККПБДП

Опита на България по отношение на инспекциите и одитите по пътна безопасност - инж. Росица Спасова, Одитор пътна безопасност

Повишаване на уменията при проетиране на безопасни пътища. Ролята на одита и инспекцията на пътищата. - Mike Dreznes, vice-president IRF

Системи за защита на мотоциклетисти. Необходими ли са наистина. - Marten Hiekmann, PASS+Co

Правилен монтаж на пътни ограничителни системи. - Danilo Fagnani, Snoline S.p.a.

Основи на пътната безопасност при проектиране на пътища. - Mike Dreznes, vice-president IRF


Конференция на тема:

"БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

СПА Хотел Хисар, гр. Хисар
 21ри и 22ри Април, 2016г.

Програма

Оценка на пътищата. Методи RAP /Road Assessmet Program/- д-р Стив Уолсън от EuroRAP

Значимост на одитите и инспекциите по пътна безопасност. Проекти за временна организация на движението. - проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС на ББАПБ

Нов метод за оценка на безопасността на движението като функция от коефициента на сцепление. - ас. д-р инж. Ванина Попова, УАСГ

Отговрност на инфраструктурата към пътната безопасност. - инж. Алекси Кесяков, ДОККПБДП

Новости в пътната безопасност. Опит от Интертрафик Амстердам 2016. Резюме на организирания от IRF семинар. - д-р Николай Иванов, Председател на УС на ББАПБ

Безопасни крайпътните пространства. - инж. Живко Недев,ББАПБ

Пътнотранспортна обстановка в Република България през 2015г. - комисар Бойко Рановски,началник Пътна Полиция

Поддръжка на пътната нфраструктура. - инж. Георги Златев,директор на дирекция "Поддръжане на пътната нфраструктура" към Агенция "Пътна инфраструктура"

Технически изисквания и препоръки при проектирането и изпълнението на пътни знаци. - инж. Петко Табаков,почетен член на ББАПБ

Свтлотехнически качества на пътните знаци. - г-н Боян Ковач,3М-Словения

Вдове пътна маркировка. - инж. Дафинка Пангарова,Институт по пътища и мостове

Технически изисквания и препоръки при проектиране и изпълнението на ограничителни системи за пътища.Елементи за начало и край съгласно ENV1317-4. Буфери съгласно БДС EN1317-3. Елементи за мотоциклетисти - инж. Николай Стоянов, Институт по пътища и мостове

 

Дискусионна кръгла маса

хотел Централ Форум, гр. София
 12 Април, 2016г.

Програма

Минимални изисквания за ръководител на екип от одитори по пътна безопасност – инж. Иван Табаков

 

Семинар на тема:

„Пасивна безопасност на носещите конструкции на пътните принадлежности“

хотел Централ Форум, гр. София
 08 Декември, 2015

Програма

Отводнителни окопи – инж. Живко Недев

Приложими мерки за минимизиране на щетите от ПТП вследствие удари в крайпътни неподвижни обекти– инж. Веселин Давидов – Член на УС на НКСИП

Статистика за пътнотранспортните произшествия в крайпътното пространство – инж. Алекси Кесяков

Създаване на „опрощаващи“ крайпътни пространства чрез използване на пътни принадлежност за пасивна безопасност. Изисквания на БДС EN 12767 - ENG – Carolien Willems / Директор на Safety Products, Белгия/

Създаване на „опрощаващи“ крайпътни пространства чрез използване на пътни принадлежност за пасивна безопасност. Изисквания на БДС EN 12767 - БГ – Carolien Willems / Директор на Safety Products, Белгия/


    

 

Дискусионна кръгла маса

хотел Централ Форум, гр. София
 03 Октомври, 2015

Програма

Одит и инспекции по безопасност на пътната инфраструктура - инж. Петко Табаков – Одитор по пътна безопасност и член на КС на ББАПБ

Преглед на нормативната база регламентираща извършването на инспекции и одити на пътната безопасност - проф. д-р инж. Румен Миланов – член на УС на ББАПБ

Разширение на обхвата на одитите и инспекциите по пътна безопасност - инж. Росица Спасова – Одитор по пътна безопасност и член на КС на ББАПБ

 

Среща на министрите на високо равнище за автомобилен транспорт 2015

Riviera Beach Hotel, Варна, България
Септември 17-20, 2015

Програма

ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ - ВИЗИЯ - д-р Николай Иванов – Председател на УС на ББАПБ

Доклад на ББАПБ

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА. ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
гр. София, Университет по архитектура, строителство и геодезия
02 Септември 2015год.

Програма

Преглед на EN 1317 - д-р Николай Иванов – Председател на УС на ББАПБ

Пътната безопасност в Европа.Буфери срещу удар съгласно БДС EN 1317-3. - Peter Bergendahl – Trinity Industries

Елементи за начало и край съгласно ENV 1317-4. - Phil Bigley – Trinity Industries

Атенюатори за камиони /ТМА/ съгласно NCHRP 350. - Phil Bigley – Trinity Industries

Визия Нула на Швеция - Peter Bergendahl – Trinity Industries

Пътната безопасност в България – проблеми и решения - инж. Алекси Кесяков – Секретар на ДОККПБДП

Галерия

СЕМИНАР НА ТЕМА: "Насоки за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура"
гр. София, Университет по архитектура, строителство и геодезия
19 Май 2015год.

Програма

Безопасността на движението - споделена отговорност - инж. Алекси Кесяков-Секретар на ДОККПБДП

Безопасност на работната зона - Jose Diaz-European Road Federation

Елементи за начало и край ENV 1317-4, Буфери срещу удар БДС EN 1317-3, Атенюатори за камиони–ТМА - д-р Николай Иванов-Председател на УС на ББАПБ


Пътните знаци и пътната маркировка - изменения в нормативната уредба - инж. Петко Табаков–Одитор по пътна безопасност

Насоки за подобряване безопасността на пътната инфраструктура - инж. Росица Спасова–Одитор по пътна безопасност

Състояние и предизвикателства пред безопасността на пътната инфраструктура в България.Планиране.Финансиране. - д-р Николай Иванов-Председател на УС на ББАПБ

 

ДИСКУСИОННА  КРЪГЛА МАСА
гр. София, хотел Централ Форум
16 Април 2015год.

Програма


Одит и инспекции по безопасност на пътната инфраструктура  - лектор:  инж. Росица Спасова – Одитор по пътна безопасност към ББАПБ

Преглед на нормативната база регламентираща извършването на инспекции и одити на пътната безопасност . - лектор: проф. д-р инж. Румен Миланов – Одитор по пътна безопасност и Член на УС на ББАПБ

 

СЕМИНАР НА ТЕМА : „Новости в областта на пътната безопасност –
 ограничителни системи за пътища,  хоризонтална и вертикална маркировка“
Гр. Хисар, СПА КОМПЛЕКС ХИСАР
25-26 МАРТ 2015год.

Програма


БДС EN 1317-2:2010 Ограничителни системи за пътища.Част2:Класове на действие, критерии за приемане от изпитвания на удари методи за изпитване на предпазни огради и парапети за превозни средства. ENV 1317 – 4 Класове на действие, критерии за приемане от изпитвания на удар и методи за изпитване на начални, крайни и преходни елементи на предпазни огради. - лектор: д-р Николай Иванов – Председател на УС на ББАПБ

Технически правила за приложение на ограничителните системи за пътища по Републиканската пътна мрежа. - лектор: инж. Николай Стоянов – Институт по пътища и мостове

Новости в областта на пътната маркировка. - лектор: Катя Богова – Сварко България

Новости в областта на нормативните документи за пътните знаци и пътната маркировка. - лектор: инж. Петко Табаков – Одитор по пътна безопасност

Състояние на пътната безопаснот – проблеми и решения. - лектор: инж. Алекси Кесяков – Секретар на ДОККПБДП

Инженерно - геоложки проблеми и решения в пътната инфраструктура. - лектор: инж. Георги Златев – АПИ

 

 

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ: "Новости в сфетофарните уредби" -  12.06.2014
Хотел Централ Форум гр. София

 


Програма

Презентация относно трафика в София - лектор: г-н Любомир Христов - заместник кмет "Транспорт и транспортни комуникации" към СО

Обзор на сфетофарните уредби в България - лектор: инж. Петко Табаков - ББАПБ

Тенденции и автоматизация на трафика в Европа - лектор:представител на UTI GROUP

 

 

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ: "Подобряване безопасността на пътната инфраструктура" -
във връзка с Шести Европейски ден за пътна безопасност -  28.05.2014
гр. София, УАСГ

 


Пътни ограничителни системи - лектор:Николай Иванов  - председател на ББАПБ

Пътни знаци и информационни табели - лектор: инж. Петко Табаков - ББАПБ

Пътна маркировка - лектор:Катя Богова - Сварко България

Актуализация на Наредба №5 от 23.09.2003г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата - лектор:инж. Росица Спасова


Актуализация на Наредба №5 от 23.09.2003г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата - лектор:инж. Мария Ангелова

Актуализация на Наредба №РД-02-20-14 от 29.09.2011г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и придобиване и признаване на професионална квалификация "одитор по пътна безопасност" -лектор: инж. Христо Славчев

 

 

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ: Обсъждане проектирането на пътната част на
подучастъците на ЛОТ3 АМ "Струма" - 11.03.2014
гр. София, УАСГ

 


Обсъждане проектирането на пътната част на подучастъците на ЛОТ3 АМ "Струма"

                       

 

 

Кръгла маса на тема: Подобряване управлението на безопасността на пътната инфраструктура - 27.11.2013, гр. София, Централ Хотел Форум

 

Програма

Пътнотранспортни произшествия по вид на пътища и улици в населените места. Жертви и пострадали по пътищата от трансевропейската пътна мрежа и останалите пътища в страната. -лектор: инж. Алекси Кесяков - ДОККПБДП

Разширение на обхвата на одитите и инспекциите по пътна безопасност върху пътищата и уличната мрежа - лектор: инж. Христо Славчев - одитор по пътна безопасност

Преглед на нормативната база регламентираща извършването на инспекции и одити на пътната безопасност. Очакван принос на Инспекиите за постигане целите на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Р.България за периода 2011-2020г. - лектор:доц. д-р инж. Румен Миланов - УАСГ

Пътнотранспортни произшествия при сблъсквания в неподвижни препятствия. Статистически данни и проблематика. - лектор:инж. Алекси Кесяков - ДОККПБДП

Отново за опасността от неподвижни препятствия в крайпътното пространство и предложение за изменение на нормативните актове. - лектор:инж. Петко Табаков - ББАПБ


 

 

Семинар на тема: Пешеходна Безопасност - 18.04.2013
гр. Пловдив, Международен Панаир Пловдив, зала "Прес клуб", палат 8, етаж 1


 Покана за семинар " Пешеходна безопасност " - 18.04.2013.
 Програма.
 Форма за регистрация"Втора глобална седмица, цели, задачи, решения. Безопасност за пешеходците. Статистика. Конфликти. Нови решения." - лектор: Алекси Кесяков- Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата

"Безопасния път на първокласника от училище до дома и обратно. Грижа и отговорност на родители, учители, общини.." лектор: Чавдар Здравков-Министерство на образованието, младежта и науката

"Кампании и контрол за безопасност на пешеходното движение .." лектор: гл. инсп. Красимир Костов - отдел „Пътна полиция” при ГД „Национална полиция”

"Пешеходно движение. Качество на живот. Щастие.." лектор: Йордан Филипов-фондация „Пешеходци“

"Бъди видим на пътя. Повишаване видимостта на пешеходците.." лектор: Васил Паунов-Българска браншова асоциация пътна безопасност

"Методи за ограничаване на скоростта на движение в населените места.." лектор: Васил Паунов-Българска браншова асоциация пътнаАлександър Везенков-експерт по пътна безопасност

"Светлинна сигнализация на пешеходните пътеки.." лектор: Стоян Танев- Българска академия на науките

"Повишаване отговорността и ролята на обществеността по осигуряване на безопасност и сигурност в малките населени места.." лектор: Росен Нацков-Моботикс

"Изказване.." лектор: инж.Петко Табак

"Заключителна декларация."

 

                                              

 

 

КРЪГЛА МАСА
"НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ-БЕЗОПАСНА ИНФРАСТРУКТУРА"
20 февруари 2013г. гр. София
Университет по архитектура, строителство и геодезия,
бул. Христо Ботев 1, Хидротехнически факултет, от 10 часа


ПРОГРАМА


Пътнотранспортни произшествия (ПТП) по Републиканската пътна мрежа през 2012г. - лектор:инж. Алекси Кесяков - ДОККПБДП


Видове и размери на отводнителните канавки използвани по Националната пътна мрежа на РБългария - лектор:инж. Живко Недев- ББАПБ


Ограничителни системи за пътища при съоръжения съгласно Техническите правила на АПИ от 2010г. и приложението им съгласно нормите за проектиране и Европейския опит - лектор: инж. Николай Стоянов - ЦИПТНЕНС - АПИ


Паспортизация на пътните принадлежности - пътни знаци, маркировка и др. - лектор: инж. Петко Табаков - ББАПБ


ДОКЛАД - Паспортизация на пътните принадлежности - пътни знаци, маркировка и др.

"Лекция изнесена пред курс за Одитори по пътна безопасност-29.11.2012г, УАСГ "

ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЪТИЩАТА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ,
посветена на 70годишнината на УАСГ с водеща тема:"БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ"
гр.Несебър, 19-22 септември 2012г.

 

Проектиране на сигурни автомагистрали и първокласни пътища" лектор: проф. д-р инж. Кристиян Липолд, DR.h.c"


"Стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата през периода 2011-2020г." лектор: инж. Алекси Кесяков"


"Naturalistic Driving: Towards a new Methodology for Road Safety Research" лектор: проф. Хаугер, гост лектор от ТУ Виена"


"Безопасността по пътищата - законодателство и практика на страните от ЕС" лектор: Калина Крумова - народен представител, член на комисита по европейските въпроси и контрол на европейските фондове"


"Научни иследвания и информационни технологии за по-безоасна пътна мрежа, дискотирани на 24-тия пътен конгрес в Мексико, 2011г." лектор: проф. д-р инж. Николай Михайлов, УАСГ"


"Оптични и шумни напречни пътни маркировки като средство за намаляване на скоростта на пътищата извън наслените места" лектор: проф. д-р инж. Дафинка Пангарова - Централен институт по пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти (ЦИПТНЕНС)"


"ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност - приоритет при пътната безопасност и сигурност" лектор: инж. Асен Миланов - Българска Асоциация Интелигентни Транспортни Системи - БАИТС"


"Pasive Verkehrssicherheit in Europa" лектор: J.Marten Hiekmann - European Union Road Federation (ERF)"


"Европейски директиви и методи в Германия за пътна безопасност" лектор: проф. д-р инж. Райнхард Майер, ТУ Дрезден"


"Положителни практики в пътната безопасност в Република България" лектор: инж. Живко Недев - Сдружение "Българска Браншова Асоцияция Пътна Безопасност" - ББАПБ


"Откриване на участаци с концентрация на пътнотранспортни произшествия - развитие" лектор: гл. инсп. инж. Мария Ангелова


"Иновативни Европейски и Световни практики от пътната безопасност, реализирани на територията на Република България" лектор: Методи Понев, "ПСТ Холдинг" АД


"Влияние на повърхносните качества на настилката върху безопасността на движение" лектори: проф. д-р инж. Петър Стефанов, инж. В.Попова, инж. М.Дончев


"White Roads" лектор: Jose Diez - Director of Public Affairs and Communications (ERF)


"Влияние на геометричните елементи върху безопасността на движение" лектор: д-р инж. Борислав Христов, УАСГ


"Насоки за прилагане на "Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа" лектор: Николай Стоянов


"Подобрената земна основа - фактор за безопасността " лектор: д-р инж. Валентин Николов

 

Международна конференция на тема: "Пътна Безопасност"
22.02.2012 гр.София - хотел "Шератон"

Програма - Международна конференция на тема: "Пътна Безопасност"


Общо представяне на ERF и Европейска безопасност на пътната инфраструктура, Директива 2008/96/ЕС - лектор: Christophe Nicodeme-Director General ERF


Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011г.-2020г. - лектор: инж.Алекси Кесяков-Секретар на ДОККБПДП


Одит и инспекции по безопасност на пътната инфраструктура. - лектор: инж.Дафинка Пангарова-ЦИПТНЕНС


Пътни ограничителни системи и пътна безопасност (включително защита на мотоциклетисти) - лектор: Steve Bowyer-Hill&Smith
EN1317 и CE маркировка - лектор: Joseph Marra-Arcelor Mittal


Краш тестове и компютърни симулации - лектор: Jean-Andre Bloch-L.I.E.R.


Технологични правила за приложение на ограничителни системи за пътища по пътната мрежа на Република България - лектор: инж.Николай Стоянов-ЦИПТНЕНС


Пътни знаци за безопасност по пътищата - лектор: Mr. Wolgang Kramp-3M


Нововъведения в проектирането на пътна маркировка - лектор: Mr. Harald Mosbőck-Swarko


Нововъведения в оформянето на пътна маркировка - лектор: Barry Pacey-Ennis Prismo


Безопасност на работната зона - лектор: инж.Петко Табаков – НТС по Транспорт


Road safety in the work zone - eng.Petko Tabakov MS Scientific and Technical Union of Transport


ИТС Инфраструктура на националните пътища: очаквани икономически изгоди- лектор: инж.Румен Мухайлов –БАИТС


Финансиране за изграждане, възстановяване и поддръжка на пътната мрежа в Република България - лектор: Лазарина Стоичкова-Член на Управителния Съвет на Агенция „Пътна Инфраструктура”


Пътно финансиране в Европа - казуси - лектор: Christophe Nicodeme-Director General ERF


Добри практики по безопасност на републиканските пътища в България - лектор: инж.Живко Недев

Кръгла маса на тема: "Директива 2010/40/ЕС - Ключови стъпки за организиране на екологичен и

интелигентен трафик и по-добра пътна безопасност"


Програма - кръгла маса на тема Директива 2010/40/ЕС - ключови стъпки за организиране на екологичен и интелигентен трафик и по-добра пътна безопасност


Директива 2010/40/ЕС


Възможностите на ITS за подобряване на градската мобилност


Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112


Възможност на бизнеса да участва в имплементирането на eColl в България


Безпроводни комуникационни ранспортни системи в автомобилния транспорт


HeERO пан-европейско решение за eColl

Кръгла маса на тема: "Опасности от неподвините препятствия на Пътя"

Програма - кръгла маса на тема "Опасност от неподвижни препятстеия на пътя".


Списък на присъстващите на провелата се кръгла маса на 15.11.2011г. на тема "Опасност от неподвижни препятствия на пътя".


"Проучване на международната практика относно крайпътните рекламни съоръжения”


"Таблица относно проучвания на международната практика относно крайпътните рекламни съоръжения


"АНАЛИЗ НА ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ ПРИ СБЛЪСКВАНИЯ”


"ОПАСНОСТТА ОТ НЕПОДВИЖНИТЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПЪТЯ В ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ”


"МЕТОДИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА НЕПОДВИЖНИ ПРЕПЯТСТВИЯ”


"ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА НЕПОДВИЖНИ ПРЕПЯТСТВИЯ”


"ОПАСНОСТТА ОТ НЕПОДВИЖНИТЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ПО ПЪТЯ”


"Сигнализиране. Международен опит”


Констатации, заключения и препоръки от проведена кръгла маса на 15.11.2011г."

Кръгла маса на тема АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ” –

"ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА МАГИСТРАЛА ЕТАЛОН ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ”

Доклад от кръгла маса на тема АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ” – "ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА МАГИСТРАЛА ЕТАЛОН ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ”


Презентация на ББАПБ на международна конференция „Безопасност на движението-споделена отговорност”


Снимки към презентация на ББАПБ на международна конференция „Безопасност на движението-споделена отговорност”


Презентация за ББАПБ за Българо-Шведския форум

 Кръглата маса на тема "Пътна безопасност"

 

БДС EN1317


Технически правила за приложение на ограничителни системи


Оценяване на съответствието на строителните продукти


Иновативни продукти за пътна маркировка


Технически изисквания при изпълнението на пътни знаци


Ограничителни системи за пътища при мостови съоръжения


Национална стратегия за подобряване на безопасноста


Адаптиране на инфраструктурата-застаряване на населението


Предложения от кръгла маса на тема „Пътна безопасност” състояла се на 17 Март 2011 г УАСГ Зала 205


Нормативни документи

 


ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали


ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа


Регламент 305.


Наредба за съществените изизсквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.


Закон за техническите изисквания към продуктите.


Закон за устройство на територията.


Глобален план за провеждане на Десетилетието за провеждане на активни действия по осигуряване на безопасност в движението по пътищата 2011 - 2020 г..


НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА Р БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2011-2020..


Новости при проектирането свързани с пътната безопасностДИСКУСИОННА МАСА

 

на тема:

“ОДИТИ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ; ИНСПЕКЦИИ”