гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comОсма годишна Кенференция на тема: " Безопасна пътна инфраструктура"

Осма годишна Конференция на тема:  " Безопасна пътна инфраструктура"

 СПА Хотел Хисар, гр. Хисаря 

15-16 септември 2022 год.

ПРОГРАМА

I-ва Сесия:

Създаване на работни групи за обсъждане и актуализиране на нормативната база. Идентифициране на проблемни участъци от пътя чрез дигитален двойник. - проф. д-р инж. Борислав Христов, Професор и ръководител на катедра „Пътища“ в Университета по приложни науки в Берлин (HTW Berlin), Федерална република Германия

Комуникацията - Ключът към Визия “Нула”. - д-р инж. Иван Табаков, експерт в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Република България

Влияние на пътя върху безопасността на движението по пътищата. - гл.ас.д-р инж. Христо Грозданов, преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия

Ключови показатели за ефективност на политиката за безопасност на движението по пътища. - д-р Милен Марков,експерт в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Република България

Кратко презентиране по нова магистърска програма“Безопасност на пътното движение - проф. д-р инж.Стойо Тодоров - Зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество - „Факултет по транспортно строителство“ , УАСГ

II-ра Сесия:

Преглед, сравнение и анализ на нормативно определените характеристики на пътните маркировки в България и Европейския съюз. - инж. Ралица Рашева, докторант към Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ

Системи за укрепване на индивидуални пътни знаци.Проблеми в нормативната уредба - инж. Калоян Каменов - специалист в Българска Браншова асоциация „Пътна безопасност“

Ограничителни системи за пътища. - тенденции, новости и добри практики - инж. Мирослава Грозкова - специалист в Българска Браншова асоциация „Пътна безопасност“

Иновации в пътната безопасност.Обезопасяване на пешеходни пътеки и опасни участъци. Пана срещу заслепяване. - инж. Добромир Динев - редовен член на Българска Браншова асоциация „Пътна безопасност“

III-та Сесия:

Предложение за актуализиране на методиката за оразмеряване на асфалтови настилки в България. - д-р инж. Борис Йоцов - докторант към Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ

Осигуряване безопасността, качеството и дълготрайността на ремонтираната асфалтова настилка. Основен критерии за приложение на метода „студено рециклиране на място. - ас.д-р инж. Марин Дончев, Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ ,УАСГ

Причини за възникване на аквапланинг. - инж. Гергана Узунова - специалист в Българска Браншова асоциация „Пътна безопасност“

Значимост на шумовото замърсяване върху човешкото здраве и околна среда. Методи за неговото ограничаване. - инж. Мартин Гочев - редовен член на Българска Браншова асоциация „Пътна безопасност“

Интеграция на добри практики в дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“.- инж. Десислава Паунова - член на Управителния съвет на Агенция „ Пътна Инфраструктура“

Представяне на постигнатите резултати от разпоредените на 16 август „13 мерки“ за допълнителен контрол на движението. - главен комисар Петър Тодоров - главен секретар на МВР и представител на Г лавна дирекция “Национална полиция”


« Назад към всички публикации