гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево

032/691 867   bbars.info@gmail.comОдитори по пб

Изисквания за членство в Секция"Одитори по пътна безопасност"


Съгл.чл.9 ал.(3) от устава: Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, приемащи Устава на Сдружението и отговарящи на изискванията на чл. 36д, ал.1, т.1-3 от Закона за пътищата и притежаващи сертификат за професионална квалификация „одитор по пътна безопасност”, придобит и/или признат съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-14 от 29 септември 2011 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност” .

Необходими документи за членство:
Съгл.чл.10 ал.2 от устава:Приемането на нови асоциирани членове на Сдружението, след учредяването му, се извършва с решение на Управителния съвет, взето с обикновено мнозинство от всички членове на Управителния съвет, при едновременното наличие на следните предпоставки:
1. Депозирана писмена молба за членство до Управителния съвет от лицето, желаещо да стане асоцииран член на Сдружението;
2. Приложена декларация за приемане разпоредбите на Устава на Сдружението и на Правилника за устройството и дейността на Секция „Одитори по пътна безопасност”;
3. Приложен сертификат за професионална квалификация „одитор по пътна безопасност”

- Заявление за членство

- Декларция за членство

- Правилник за устройство и дейността на Секция "Одитори по Пътна Безопасност"Регистър: Одитори по пътна безопасност

 1. Ана Кирилова Лазова -Янева anayaneva@abv.bg
 2. Андриана Илиева Георгиева andriana.georgieva2015@gmail.com
 3. Александър Александров Терфанов sasho.at@gmail.com
 4. Боян Пламенов Симеонов bobbysimeonov@gmail.com
 5. Ванина Иванова Попова popova.vanina@gmail.com
 6. Васил Христов Бонински vbon@abv.bg
 7. Венцислав Валентинов Зарев v_zarev@hotmail.com
 8. Веселина Денева Желязкова veselina2001@abv.bg
 9. Венелина Русева Борисова venellina@abv.bg
 10. Виктория Иванова Янкова viktoriyayankova@yahoo.com
 11. Валентин Георгиев Терзиев v.g.terziev@abv.bg
 12. Владимир Атанасов Айдемирски aydemirski@abv.bg
 13. Владимир Димитров Бянов vbyanov@mail.bg
 14. Георги Атанасов Атанасов george@abv.bg
 15. Гергана Антониова Маркова gerymarkova88@abv.bg
 16. Георги Драганов Митов goro_30_1999@abv.bg
 17. Десислава Василева Паунова desislava.pau@gmail.com
 18. Десислава Любенова Станчева dessi.stancheva@gmail.com
 19. Десислав Николаев Димитров desso@traffic.bg
 20. Евгений Валентинов Зарев ezarev@yahoo.com
 21. Живко  Илиев Недев jnedev@gmail.com
 22. Ивайло Петков Табаков Ivailo.tabakov@tabakovi.com
 23. Иван Росенов Колелиев koleliev@gmail.com
 24. Иван Петков Табаков ivan.tabakov@tabakovi.com
 25. Илия Живков Недев iliya.ned@gmail.com
 26. Илиана Костадинова Тодорова ilitod@abv.bg
 27. Илия Иванов Бурда burda_ilia@mail.bg
 28. Кольо Иванов Червенков k.chervenkov@ecp.bg
 29. Лили Генадиева Сретениева lili_genadieva@abv.bg
 30. Маргарита Мариянова Иванова margarita.m.ivanova@abv.bg
 31. Марин Славчев Дончев marin_sd@abv.bg
 32. Мария Благоева Амбил mambil@mail.ru
 33. Мирослав Пламенов Панайотов miroslav.panayotov@transconsultgroup.com
 34. Надрияна Георгиева Василева dedal@abv.bg
 35. Надежда Живкова Боговска nbogovska@gmail.com
 36. Надежда Стефанова Парлъкова parlakova@yahoo.com
 37. Недялко Луков Иванов ned21@abv.bg
 38. Николай Весков Николов grammar@abv.bg
 39. Николай Ганчев Михайлов mihaylov@tracebg.com
 40. Николай Илков Кючуков n.kyuchukov@abv.bg
 41. Павлина Христова Йорданова p_yordanova_@abv.bg
 42. Петър Бориславов Минчев pminchev56@gmail.com
 43. Петър Николаев Димитров petar_4508@abv.bg
 44. Пламен Иванов Стойков  psc_consult@abv.bg
 45. Пламен Кирилов Анев plamenanev@gmail.com
 46. Радослав Милев Михайлов rado.mihailov@abv.bg
 47. Райна Китанова Димитрова r_kitanova@abv.bg
 48. Росица Иванова Спасова r.spasova@transconsultgroup.com 
 49. Румен Ангелов Миланов rumen_mil@abv.bg
 50. Снежана Недева Найденова naidenova@patconsult.net
 51. Стефан Аспарухов Стоев sstoev@mail.bg
 52. Стойко Димитров Стойков prestig2004@abv.bg
 53. Стоян Георгиев Недялков eng.stoyan.nedyalkov@gmail.com
 54. Фантина Рангелова Рангелова fantina_frp@abv.bg
 55. Христо Момчилов Петров hm_petrov@abv.bg
 56. Христо Пламенов Грозданов hristogrozdanov@abv.bg
 57. Христо Тодоров Славчев htslavchev@gmail.com