гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comЗа нас


История

На 04.05.2010 год., в гр. София се проведе събрание, на което беше учредено Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ”.

Сред основни цели на Сдружението са:

1. Да обедини и координира фирмите, производители, доставчици и изпълнители на пътни принадлежности за обезопасяване на националната пътна мрежа.

2. Да работи и да участва в процеса за подобряване на безопасността на движението по пътищата с цел опазване на здравето и живота по пътищата.

3. Да съблюдава за спазването на високите стандарти за качество при производствените дейности, като съдейства за въвеждането и внедряването на нови технологии в бранша.

4. Постоянна защита на интересите на членовете в сдружението пред местните, регионалните, националните и европейските институции във връзка с дейността им.

5. Взаимодействие със законодателната и изпълнителната власт чрез аргументирани предложения за актуализиране на нормативната уредба и техническите изисквания, регламентиращи дейностите, свързани с пътната безопастност.

6. Да работи за хармонизирането на българските стандарти за пътна безопастност с европейските и международни стандарти и изисквания.

7. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на работещите в бранша чрез провеждане на обучения, обмен на положителни практики с други сродни сдружения и организации.

8. Подпомагане на членовете на сдружението при разясняване на новите изисквания, закони, нормативни уредби и Европейски директиви, свързани с пътната безопастност.

9. Присъединяване и членуване на Сдружението в сходни Европейски и международни организации и участие на представители на Сдружението в техни работни комисии и комитети.

10. Привличане на нови членове в сдружението

Средства за постигане на целите на Сдружението

1. набиране на финансови средства чрез встъпителни вноски, членски внос, целеви вноски в извънредни случаи, спонсорства, дарения, привличане на български и чуждестранни инвестиции и други подобни за материалното осигуряване на дейността.

2. провеждане на семинари, обучения, работни срещи и обмен на опит за повишаване на професионалната компетентност в пътната безопастност.

3. извършване на консултантска и информационна дейност – специализирани знания по нови технологии и материали, подготовка на проекти, лобиране, курсове, срещи с български и чуждестранни специалисти по актуални въпроси на теорията и практиката.

4. издаване на рекламни материали и поддържане на електронни рекламни носители.

5. създаване на контакти, сътрудничество и взаимодействие на европейско и международно ниво със сродни организации, сдружения и институции с цел обмяна на опит, идеи, познания и друга информация в сферата на безопастността по пътищата.

6. организиране и провеждане на редовни срещи, събрания, семинари, симпозиуми, дискусии и форуми за разискване на важни въпроси, отнасящи се пряко или косвено до повишаване безопастността по националната пътна и улична мрежа, както и отнасящи се по теми, засягащи целите на сдружението.

7. подпомагане на законодателната и изпълнителната власт при вземането на решения, свързани с безопастността на движението по пътищата, даване на становища, разработване на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, изготвяне на доклади, програми и прочее.

8. съблюдаване спазването на действащото законодателство в областта на пътната безопастност, както и правилата за етика и лоялна конкуренция, защита на интересите на бранша пред властите, защита от нелоялна конкуренция между членовете на сдружението.

9. осъществяване на предсатвителство в национални и регионални органи


Управителен съвет

Органите на Сдружението са:

1. Общо събрание – Върховен орган на Сдружението;
2. Управителен съвет – Висш изпълнителен орган на Сдружението;
3. Председател на Управителния съвет.
4. Контролен съвет


Членове на управителния съвет

д-р Николай Иванов - посочен от "Юпитер 05" ООД, председател на УС
Камен Кичев - посочен от "ПСТ Груп" ЕАД
Никола Шамаранов - посочен от "Микони" ООД
инж. Йордан Йонов - посочен от "Геострой" АД
инж. Калин Калчев - посочен от "Алве Консулт" ЕООД
Димитър Петков - посочен от "АД Холд" ООД
Проф. д-р инж. Румен Миланов - почетен член на Сдружението 

Членове на контролния съвет


Николай Васков - посочен от "Виалукс България" ЕООД, председател на КС
Деян Инджов - посочен от "ИСА 2000" ЕООД
инж. Ивайло Табаков - член на Сдружението в секция "Одитори по пътна безопасност"