гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comВ ПОМОЩ НА СПЕЦИАЛИСТА

    Уважаеми колеги,
    Спроред решение на Управителния съвет на ББАПБ от 8 юли 2015 г. в сайта на Сдружението се създава нова рубрика "В помощ на специалиста", където да бъде публикуван снимков материал, отразяващ допуснати грешки по пътищата и улиците, като грешно положена маркировка, неправилно поставени знаци, грешки в поставянето на ограничителни системи и др. Целта е специалистите по пътна безопасност да бъдат информирани за някои грешки и пропуски, които не трябва да допускат при проектирането и ежедневната си дейност.

40.Завоят при село Полско Косово, посока град Русе. Няма ограничителна система и тирът е паднал върху ЖП линията. Камионът се е движил към Русе, когато след завоя при село Полско Косово 22-годишният шофьор е изпуснал управлението и е паднал в дерето върху релсите. Водачът на камиона с украинска регистрация не е пострадал.(източник „frognews.bg“)

39.Грешно поставени два взаимно изключващи се пътни знака Г2 и Г3 вместо един знак Г6 (източник „plovdiv24.bg“)

38.Погрешно сигнализиране на велосипедна алея с пътен знак Г16 "Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти", в нарушение на изискването на Закона за движение по пътищата.
Чл.81 На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено:
............................
5. да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци;

37.Погрешно сигнализиране на велосипедна лента с пътен знак Г14 "Задължителен път само за велосипедисти"    , което изключва движение на други превозни средства по дадената улица, съгласно "Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата":
чл. 52.
...
(3) Пътни знаци от Г13 до Г16 указват, че пътят, в началото на който са поставени, се ползва само от участници в движението, чиито символи са изобразени върху съответния пътен знак, и е забранен за използване от останалите участници в движението.

36. Неправилно поставен пътен знак А40 „Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия“ в нарушение на чл.9, ал.2 на Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата:
Чл.9.(1) ............................
(2) За периода след изпълнението на мероприятията за обезопасяване на участъците с концентрация на ПТП службите за контрол на МВР в срок до 3 години изготвят информация за изменението на аварийността в тях.

Участъкът е бил сигнализиран с пътен знак А40 преди рехабилитацията му. След рехабилитацията отново е поставен такъв знак. Една от главните цели на рехабилитацията е обезопасяване на участъците с концентрация на ПТП и поставянето на знак А40 без да е установена концентрация на ПТП по реда на Наредба №5 е нарушение на изискването на чл.48а, ал.1 на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци:
Чл.48а.(1)Пътен знак А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия" се използва за сигнализиране на пътни участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, установени по реда на Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата.
(2)Пътен знак А40 задължително се поставя предварително съгласно чл.20, ал. 5, като и двата знака А40 се дублират отляво.

35. Освен това самото поставяне на знака не е направено по изискванията на чл.48, ал.2 на Наредба №18 - знакът трябва да бъде повторен предварително с допълнителна табела Т1 и двата знака следва да се повторят и отляво.

34. Погрешно поставен пътен знак А39 „Внимание! Други опасности“, в нарушение на изискванията на чл.48 ал1 и ал.3 на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци.

Чл.48.(1)Пътен знак А39 "Внимание! Други опасности" се използва за сигнализиране на опасности, за които не са предвидени специални пътни знаци.
(2)Пътен знак А39, под който е поставена допълнителна табела Т6 със символ на влак, се използва за сигнализиране приближаването на железопътен прелез, в който железопътното движение се извършва с много ниска скорост. Когато през прелеза преминава влак, пътното движение се регулира със сигнали, подавани от железопътен служител.
(3)Пътен знак А39, с изключение на случая по ал.2, се използва с допълнителна табела Т17, на която с текст или разбираем символ се дава информация за опасността.

32. Неправилно поставена допълнителна табела Т17 „Табела с текст“ в нарушение на чл.177 на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци. Текстът на табелата няма отношение към забраната на пътния знак.

Чл.177.Допълнителна табела Т17 "Табела с текст" се поставя под пътен знак в случаите, когато е необходимо да се изясни или ограничи неговото действие и това не може да се изпълни с други допълнителни табели.

31. Неправилно поставен пътен знак В24 „Забранено е изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди“, в нарушение на изискването на чл.76, ал.1, на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци.

Чл.76.(1)Пътен знак В24 "Забранено е изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди" се използва за сигнализиране на пътен участък, в който не е осигурено минималното разстояние за видимост съгласно приложение №13.

Разстоянието за видимост очевидно е по-голямо от минималното. Освен това, въвеждането на забраната за изпреварване, което предполага наличието на ограничена видимост, води до забрана на престоя и паркирането съгласно чл.101, ал.1, т.3, на Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата.

Чл. 101. (1) Спирането за престой и паркирането са забранени:
1. ..................................................................................
2. ..................................................................................
3. в пътни участъци с ограничена видимост;
........................
Съгласно дефиницията на престой в чл.93, ал.1, на Закона за движението по пътищата няма да бъде възможно обслужването на прилежащите имоти в населеното място.

Чл.93. (1) Пътно превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.

30. Контрастен екран на трисекционен пътен светофар с околовръстна ивица с жълт цвят, в нарушение на чл.37 ал1 на Наредба №17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали.

Чл.37(1) В случаите, когато е необходимо да се подобри видимостта на светлинните сигнали на трисекционния пътен светофар, около светофара се поставя контрастен екран с вътрешна ивица, оцветена в матовочерно, околовръстна бяла ивица и черен кант съгласно приложение №14.

29. Погрешна комбинация на пътен знак В26 „Забранено е движението със скорост, по-висока от означената“ и допълнителна табела Т17, в противоречие на чл.112 ал.3 на Нардба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци.

Чл.112.(1)Пътен знак Д11"Начало на населено място или селищно образувание" се използва за сигнализиране на мястото, от което започват да важат правилата за движение в населено място и селищно образувание.
...............................
(3)Когато за територията на населеното място или селищното образувание е необходимо да се въведе допустима максимална скорост на движение, различна от определената по чл.21, ал.1 ЗДвП, се поставя и пътен знак В26.

За ограничение на скоростта на движение по участък от път или улица се използва пътен знак В26 „Забранено е движението със скорост, по-висока от означената“, за ограничение на скоростта на движение в транспортна площ (квартал, паркинг, крайпътен обект и др.подобни) - знак Д13„Началото на зоната на действие на изобразения пътен знак“ със знак В26 и за ограничение на скоростта на движение в цялото населено място - знак В26 заедно със знак Д11.

28. Пътен знак Д17 „Пешеходна пътека“ неотговарящ на изображението в Приложение №5 на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци.

Приложение № 5

Д17  Пешеходна пътека

27. Неправилно поставен пътен знак А3 „Последователни опасни завои, първият от които е надясно“ в населено място, в нарушение на чл.20 ал.1 т.1 на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци. Знакът е поставен пред опасните завои на значително по-голямо разстояние от нормативното.

Чл.20.(1)Предупредителните пътни знаци за опасност се поставят преди опасния участък на разстояние, както следва:
1.от 50 до 100 m - в населени места и селищни образувания;

26. Неправилно нанесена стрелка М10 в зона за изчакване на кръгово кръстовище, в нарушение на чл.28 ал.4 от Наредба №2 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка. Излиза, че на кръстовището не може да се продължи направо или да се завива наляво.
Чл.28.(1)Пътната маркировка "Стрелка (стрелки) за указване посоката (посоките) на движение" М10 се използва пред кръстовища във:
1.зоната за престрояване - за указване на лентата, която трябва да заемат пътните превозни средства за продължаване на движението в желаната посока;
2.зоната за изчакване - за указване на задължителната посока (посоки) на движение от съответната пътна лента.
.......................................
(4)Не се поставят стрелки по ал.1 в лента, от която са разрешени посоките направо, надясно и наляво.

25. Нова изкуствена неравност, неотговаряща по размери на изискванията на схема 1А от Приложение №2 на Наредба № РД-02-20-10 от 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях. Липсва и маркировката на неравността М17 от чл.37 ал.2 на Наредба №2 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка.

Схема 1А от Приложение №2 на Наредба № РД-02-20-10 от 2012 г.

24. Пътни знаци в населено място, поставени на малка височина в нарушение на изискванията на чл.16 ал.5 от Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци:


Чл.16.(5)В населени места разстоянието от настилката на тротоара до най-ниско разположената точка на пътния знак или допълнителната табела, поставени отстрани на платното за движение, е не по-малко от 2,25 m и не повече от 3,30 m.


23. Изкуствена неравност, неотговаряща по размери на изискванията на Приложение №2 на Наредба № РД-02-20-10 от 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях. Маркировката на неравността не отговаря на изискването на чл.37 ал.2 на Наредба №2 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка.


§3.(1) Съществуващите изкуствени неравности и другите средства за ограничаване на скоростта на движението се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба по реда на чл. 151 ЗУТ в срок три години от влизането є в сила.
Тригодишният срок е изтекъл на 24 юли 2015 г.

22. Неправилно поставен пътен знак Д3 „Указател за предварително престрояване“ на автомагистрала, в противоречие с изискването на чл.104 на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци.


Чл.104.Пътен знак Д3 "Указател за предварително престрояване" се използва за сигнализиране на зона за престрояване на път с най-малко две пътни ленти за движение в една посока, в която водачите на пътни превозни средства заемат пътната лента, съответстваща на желаната посока за продължаване на движението след кръстовището.

Знак Д3 не се поставя на автомагистрала, защото няма зони за предварително престрояване. Поради това за него не е предвиден зелен фон в чл.98 ал.1 т.2 на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци.

 

21. Грешно поставена допълнителна табела Т2 в нарушение на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци. Под забранителен пътен знак не се поставя Т2 с разстояние, по-голямо от 100 м, табелата Т2 трябва да е под предупредителния пътен знак от група „А“:
    
Чл.61.........
    (4)Когато забраната по ал.3 трябва да се отмени преди следващото кръстовище, краят на зоната на действие на въведената забрана се определя чрез:
    1.пътен знак, който отменя въведената забрана;
    2.допълнителна табела Т2, поставена под пътния знак за въвеждане на забрана, когато дължината на зоната на действие на въведената забрана е по-малка от 100 m.
Чл.62.(1)Когато на едно място са поставени едновременно предупредителен пътен знак за опасност от група "А" и пътен знак за въвеждане на забрана от група "В", действието на въведената забрана е в сила до края на опасността, сигнализирана с предупредителния пътен знак.
(2)В случая по ал.1, ако разстоянието до края на опасния участък е указано с допълнителна табела Т2, тя задължително се поставя под предупредителния пътен знак.

20. Използваният шрифт на надписите в пътен знак Ж7„Указателна стрелка“ не съответства на този в Приложение Г на БДС 1517„Пътни знаци. Размери и шрифт“. Спазването на изискването на стандарта БДС 1517 е регламентирано в чл.6 ал.1 на Наредба №18:
    Чл.6.(1)Пътните знаци и другите средства за сигнализиране трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 "Пътни знаци.Размери и шрифт" и на БДС EN 12899 "Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци".
Пътният знак е поставен твърде ниско, не отговаря на изискването на чл.16 ал.4 на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци:
Чл. 16 (4)Извън границите на населени места и селищните образувания разстоянието от настилката на платното за движение до най-ниско разположената точка на пътния знак или допълнителната табела, поставени отстрани на платното за движение, е от 1,5 до 2,0 m.................
Номерът на пътя не е изобразен чрез знак Ж20.1, Ж20.2 или Ж21, в нарушение на чл.148 ал.3 т.1 на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци:
Чл.148.(3)С пътен знак Ж7 се указват наименованието на населеното място и селищното образувание (обекта), номерът на автомагистрали, скоростни пътища и пътища I и II клас и разстоянието до указаната цел при спазване на следните изисквания:
1.номерът на пътя се указва чрез изображението на пътен знак Ж20.1, Ж20.2 или Ж21 и се поставя, както следва:
а)преди надписа - за отклонения вдясно;
б)след надписа - за отклонения вляво;

19. Неправилно оформление на пътен знак Ж7„Указателна стрелка“, използван е тесен шрифт на надписите при по-малко от 12 букви. Нарушено е изискването на т. 4.3.4 на БДС 1517„Пътни знаци.Размери и шрифт“:
 
   т. 4.3.4 При надписи с повече от 12 букви се допуска използване на тесен шрифт, с изключение на пътните знаци Д11, Д12, Ж2, Ж10 и Ж11.
Спазването на изискването на стандарта БДС 1517 е регламентирано в чл.6 ал.1 на Наредба №18:
    
Чл.6.(1)Пътните знаци и другите средства за сигнализиране трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 "Пътни знаци.Размери и шрифт" и на БДС EN 12899 "Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци".

18. Неправилно оформление на пътен знак Ж1„Предварителен указател“, в стрелката за отклоняване не се вижда заоблянето, поставени са два пътни знака, неправилно е поставен знак Е7. Нарушени са изискванията на ал.1 т.2, ал.3 и ал.7 на чл.141 от Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци:
Чл.141. (1) На пътен знак Ж1 схематично се изобразяват видът на кръстовището или пътния възел и направленията на пътищата, които водят към указаните цели, при спазване на следните изисквания:
1. ..........................................
2. стрелките за отклоненията се отделят от стрелката за главното направление:
а) със заобляне - при автомагистрали, скоростни пътища и скоростни градски магистрали;
б) без заобляне - при останалите пътища;
3. .........................................
(2) ........................................
(3) Върху стрелките на пътен знак Ж1 може да се нанасят изображения на пътни знаци, които дават информация за особеностите на пътя или за режима на движение в съответната посока, като се нанася изображението на не повече от един знак върху всяка стрелка.
..............................................
(7) Когато пътен знак Ж1 указва посоки към обекти, които се сигнализират с пътни знаци Д19, Д20 и от Е1 до Е19 вкл., вместо надписи при върховете на стрелките може да се поставят до три изображения на съответните пътни знаци.

17. Неправилно поставен пътен знак В16, в нарушение на чл.70 от Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци:
 
   Чл.70. (1) Пътен знак В16 "Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената" се използва за сигнализиране на пътен участък, който не се намира във вертикална крива и в който има изградено пътно съоръжение или съществува препятствие на пътя, което ограничава габарита му, така че светлата височина е по-малка от 4,20 m
(2)В знака се указва съществуващата светла височина под съоръжението (препятствието), намалена с 0,20 m и закръглена към по ниската стойност с точност до 0,10 m и тя не може да бъде по-голяма 3,90 m.

16. Неправилно поставен пътен знак А3„Последователни опасни завои, първият от които е надясно“, в нарушение на чл.21 на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци. Скоростта в населено място е 50 км/час, разстоянието за видимост по Приложение №13 е 120 м, а разстоянието между двете опасни криви е 286 м. Би трябвало двете криви да се сигнализират поотделно с пътни знаци съответно А1„Опасен завой надясно“ и А2„Опасен завой наляво“.
Чл.21.(1)Пътни знаци А1 "Опасен завой надясно" и А2 "Опасен завой наляво" се използват за сигнализиране на:
1.крива, в която не е осигурено разстоянието за видимост, съгласно приложение № 13;
2.крива, в която е необходимо скоростта на движение да се намали с повече от 20 km/h спрямо скоростта от предходния пътен участък;
3.крива с радиус, равен или по-малък от 200 m, и централен ъгъл, равен или по-голям от 30 градуса.
(2)Пътни знаци А3"Последователни опасни завои, първият от които е надясно" и А4"Последователни опасни завои, първият от които е наляво" се използват за сигнализиране на две или повече последователни криви, всяка от които трябва да е сигнализирана съгласно ал.1, и разстоянието между тях е по-малко от 100 m или по-малко от разстоянието за видимост съгласно приложение № 13.

Първият опасен завой надясно

Ситуация на двете опасни криви.

Дългият прав участък между двете опасни криви.

15. Неправилно поставена допълнителна табела Т17„Табела с текст“, в нарушение на някои изисквания на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци и на БДС 1517:„Пътни знаци.Размери и шрифт“:
1)    Фонът е червен, в нарушение на изискването на чл.162 ал.1 от Наредба №18:
  
 Чл.162.(1)Допълнителните табели група "Т" имат формата на квадрат и правоъгълник. Цветът на фона е бял, а на символите, надписите и граничната линия - черен.
2)    Поставена е под пътен знак А39„Внимание!Други опасности“, сигнализиращ опасност, за която не са предвидени специални пътни знаци (чл.48 ал.1), а нова организация на движението на кръстовище не може да бъде опасност за движението:
  
 Чл.162.(3)Пътен знак А39, с изключение на случая по алинея 2, се използва с допълнителна табела Т17, на която с текст или разбираем символ се дава информация за опасността.
3)    Размерите й (по-специално широчината й) не отговарят на изискването в т.В.10.3 Приложение В на БДС 1517:
    
В.10.3 Не се допуска ширината на табелата Т17 да надвишава ширината на пътния знак, под който се поставя.
Спазването на изискването на стандарта БДС 1517 е регламентирано в чл.6 ал.1 на Наредба №18:
  
 Чл.6.(1)Пътните знаци и другите средства за сигнализиране трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 "Пътни знаци.Размери и шрифт" и на БДС EN 12899 "Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци".

14. Неправилно разположение на пътен знак от група „В“ над пътен знак от група „А“ върху един стълб, в нарушение на чл.12 ал.1 от Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци:
Чл.12.(1)Пътните знаци се поставят един под друг отстрани на платното за движение и един до друг над платното за движение при спазване отгоре надолу или отляво надясно на следния ред:
1.пътен знак група "Б";
2.пътен знак група "А";
3.пътен знак група "В", "Г" и "Д";
4.пътен знак група "Е" и "Ж".

13. Неправилно поставени 5 бр. пътни знаци на един стълб, в нарушение на чл.11 ал.2 на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци:
Чл.11.(1)На едно и също място се поставят не повече от два различни пътни знака и две допълнителни табели.
(2)Допуска се в населени места и селищни образувания да се поставят на едно място до три различни пътни знака с три допълнителни табели.

12. Неправилно маркирани крайни линии с единична прекъсната линия М3, в нарушение на чл.18 от Наредба №2 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка:
Чл.18.(1)Крайната линия се използва за очертаване на границите на платното за движение за подобряване на зрителното и слуховото възприятие на водачите на пътни превозни средства и за ефективно използване на пътните ленти. Тя се изпълнява с единична непрекъсната линия.
(2)Крайната линия се нанася по цялата дължина на участъците между пътните кръстовища и пътните възли.
(3)Крайната линия за автомагистрали, скоростни пътища, скоростни градски магистрали и пътища с повече от три пътни ленти е непрекъсната, с широчина 0,25 m, а за останалите пътища - 0,15 m.

11. Толкова абсурден текст на допълнителна табела Т17 „Табела с текст“, поставена под пътен знак А13 „Изкуствени неравности по платното за движение“, че не открихме пряко несъответствие с текстове от Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци. Обикновено пътният знак А13 се комбинира с пътен знак В26 „Забранено е движение със скорост, по-висока от означената“ и се поставят пред конкретна изкуствена неравност.

10. Погрешно сигнализиране на стеснен пътен участък чрез два пътни знака Б6 „Премини, ако пътят е свободен“, единият от които е завъртян на 1800. Завъртяният пътен знак противоречи на чл.56 от Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци:
Чл.56.Пътен знак Б5 "Пропусни насрещно движещите се пътни превозни средства!" се поставя преди стеснен пътен участък от дясната страна на водачите на пътните превозни средства, на които се забранява да навлизат в пътния участък, когато преминаването им през него е невъзможно без спиране на насрещно движещите се пътни превозни средства.

09. Неправилно използвана комбинация от пътен знак В1 „Забранено е влизането на пътни превозни средства“ и допълнителна табела Т17, в нарушение на чл.64 ал.1 от Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци. Правилно е да се използва пътен знак В14 „Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства“.
Чл.64.(1)Пътен знак В1 "Забранено е влизането на пътни превозни средства" се използва за сигнализиране на пътен участък, забранен за движение на пътни превозни средства в едната посока. Пътният знак се поставя в началото на пътния участък. В другия край на пътния участък се поставя пътен знак Д4 "Еднопосочно движение след знака", когато в насрещната посока не се движат превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници по утвърден маршрут.

08. Неосигурено достатъчно разстояние на стълба на надлеза от ръба на платното за движение в нарушение на изискванията на Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа, одобрени през 2010 г. от председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ - показва липса на координация на проекта на надлеза с този на автомагистралата.


3.1 Общи положения
Преди монтажа на ограничителна система за превозни средства, трябва да се провери, дали защитата не може да бъде постигната чрез избягване, отстраняване или строителна реконструкция на опасното място. Това се постига чрез:

.   осигуряване на достатъчно разстояние от ръба на платното за движение до опасното място;

07. Неправилно поставен пътен знак Д7 „Автомобилен път“ на път с две ленти за движение, в нарушение на чл.108 от Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци:


Чл. 108.Пътни знаци Д7 „Автомобилен път“ и Д7а „Скоростен път“ се използват за сигнализиране на пътища, за които се прилагат правилата за движение съгласно раздел XIII от глава втора от ЗДвП.
Раздел XIII от глава втора от Закона за движението по пътищата регламентира правилата за движение по автомагистрала и по скоростен път.

06. Постоянна пътна маркировка с жълт или оранжев цвят. Противоречи на чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба №2 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка:


Чл.4.(1)Пътната маркировка върху платното за движение е постоянна и временна.
(2)Постоянната пътна маркировка върху платното за движение се изпълнява с бял или жълт цвят.
(3)Пътна маркировка с жълт цвят се използва за обозначаване на площи, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства, и за очертаване на ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

   

05. Неправилно маркиране на стрелки на автомагистрала. На автомагистрала няма кръстовища за да има зони за предварително престрояване, за престрояване и за изчакване.

Чл.72.(1)Пътната маркировка "Стрелка (стрелки) за указване посоката (посоките) на движение" М10 се нанася, както следва:
1.в зоната за изчакване - на разстояние 5,00 m от стоп-линията и в началото на зоната, а когато има символ "STOP" - на разстояние 5,00 m от него;
2.в зоната за престрояване - в началото и средата на зоната;
3.преди зоната за престрояване - на разстояние, равно на половината от дължината на зоната за престрояване.

    

04. Грешно поставена допълнителна секция със стрелка и грешно подаван сигнал на тази секция в нарушение на изискванията на Наредба №17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали:

Чл. 15. (1) На трисекционен пътен светофар със светещи полета с формата на кръг без стрелки може да се постави допълнителна секция със светещо поле със зелена светлина с формата на стрелка на черен фон, насочена надясно, вписана в кръг съгласно приложение № 5.
(2) Допълнителната секция се поставя вдясно от трисекционния пътен светофар на нивото на светещото поле с формата на кръг, подаващо сигнали със зелена светлина.
(3) ....................................
(4) Допълнителната секция може да подава сигнал със зелена светлина само с едновременно подаден сигнал с червена и/или жълта светлина от трисекционния пътен светофар, до който е поставена.
....................................
Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1

Трисекционен пътен светофар с допълнителна секция

         

03. Грешно поставена допълнителна табела Т2 в нарушение на Наредба №18 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци. Под забранителен пътен знак не се поставя Т2 с разстояние, по-голямо от 100 м:

Чл.61.........
(4)Когато забраната по ал.3 трябва да се отмени преди следващото кръстовище, краят на зоната на действие на въведената забрана се определя чрез:
1.пътен знак, който отменя въведената забрана;
2.допълнителна табела Т2, поставена под пътния знак за въвеждане на забрана, когато дължината на зоната на действие на въведената забрана е по-малка от 100 m.

02. Липса на елемент за начало на предпазната ограда в нарушение на изискванията на Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа, одобрени през 2010 г. от председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“:

3.3.3 Елементи за начало и край
Предпазните огради винаги трябва да започват и завършват с елементи за начало и край. Елементите за начало и край са скосени към основата, чрез късо или дълго зануляване – за автомагистрали и пътища със СДИ повече от 500 автомобила за денонощие и за обезопасяване на опасни места.

01. Недопустимо прекъсване на предпазната ограда в нарушение на изискванията на Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа, одобрени през 2010 г. от председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“:

1.3.3 предпазна ограда
непрекъсната ограничителна система за превозни средства, която е изградена встрани или в средната разделителна ивица по протежението на пътя.