гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comПета национална конференция по пътища с международно участие, посветена на 70 годишнината на УАСГ с водеща тема:"БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ" гр.Несебър, 19-22 септември 2012г.

ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЪТИЩАТА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ,
посветена на 70годишнината на УАСГ с водеща тема:"БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ"
гр.Несебър, 19-22 септември 2012г.

 

Проектиране на сигурни автомагистрали и първокласни пътища" лектор: проф. д-р инж. Кристиян Липолд, DR.h.c"


"Стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата през периода 2011-2020г." лектор: инж. Алекси Кесяков"


"Naturalistic Driving: Towards a new Methodology for Road Safety Research" лектор: проф. Хаугер, гост лектор от ТУ Виена"


"Безопасността по пътищата - законодателство и практика на страните от ЕС" лектор: Калина Крумова - народен представител, член на комисита по европейските въпроси и контрол на европейските фондове"


"Научни иследвания и информационни технологии за по-безоасна пътна мрежа, дискотирани на 24-тия пътен конгрес в Мексико, 2011г." лектор: проф. д-р инж. Николай Михайлов, УАСГ"


"Оптични и шумни напречни пътни маркировки като средство за намаляване на скоростта на пътищата извън наслените места" лектор: проф. д-р инж. Дафинка Пангарова - Централен институт по пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти (ЦИПТНЕНС)"


"ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност - приоритет при пътната безопасност и сигурност" лектор: инж. Асен Миланов - Българска Асоциация Интелигентни Транспортни Системи - БАИТС"


"Pasive Verkehrssicherheit in Europa" лектор: J.Marten Hiekmann - European Union Road Federation (ERF)"


"Европейски директиви и методи в Германия за пътна безопасност" лектор: проф. д-р инж. Райнхард Майер, ТУ Дрезден"


"Положителни практики в пътната безопасност в Република България" лектор: инж. Живко Недев - Сдружение "Българска Браншова Асоцияция Пътна Безопасност" - ББАПБ


"Откриване на участаци с концентрация на пътнотранспортни произшествия - развитие" лектор: гл. инсп. инж. Мария Ангелова


"Иновативни Европейски и Световни практики от пътната безопасност, реализирани на територията на Република България" лектор: Методи Понев, "ПСТ Холдинг" АД


"Влияние на повърхносните качества на настилката върху безопасността на движение" лектори: проф. д-р инж. Петър Стефанов, инж. В.Попова, инж. М.Дончев


"White Roads" лектор: Jose Diez - Director of Public Affairs and Communications (ERF)


"Влияние на геометричните елементи върху безопасността на движение" лектор: д-р инж. Борислав Христов, УАСГ


"Насоки за прилагане на "Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа" лектор: Николай Стоянов


"Подобрената земна основа - фактор за безопасността " лектор: д-р инж. Валентин Николов


« Назад към всички публикации