гр. София, бул. "Драган Цанков" 12-16,ет. 1, офис 5

 0899942434    bbars.info@gmail.comРегистър на одиторите по пътна безопасност

Уважаеми одитори по пътна безопасност, уведомяваме Ви, че на основание чл. 36з1, ал. 1, изр. първо от Закона за пътищата, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) е оправомощена с воденето и поддържането в актуално състояние на регистър на одиторите по пътна безопасност.


Одиторите по пътна безопасност, на които към 19.03.2021 г. са издадени сертификати за професионална квалификация, следва да подадат заявление за вписване в регистъра на одиторите по пътна безопасност в шестмесечен срок от създаването му.


В изпълнение на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура, обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 46 от 21.06.2022 год., създаването на регистъра на одиторите по пътна безопасност ще се обяви на интернет страницата на ДАБДП, като за това обстоятелство, както и за подробности по отношение на процедурата по вписване в регистъра, ще бъдете уведомени във възможно най-кратък срок.

Линк към писмото от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) до Българска Браншова Асоцияция Пътна Безопасност: ТУК

Линк към страницата за регистрация в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП): ТУК


« Назад към всички публикации